top of page

אתר "איילת מטיילת" (להלן: "האתר"), הנו אתר המשמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתר ובתכנים הכלולים והמוצגים בדפיו, כפופים לתנאי השימוש כפי שיפורטו בהמשך. קרא/י בעיון את תקנון השימוש באתר על תנאיו השונים. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאים אלו, הנך מתבקש/ת לא לעשות שימוש באתר.
 
אתר זה, מכיל תכנים, חומר מחקרי, סקירות נתונים, חומר פרסומי ואחר בכל אמצעי הפרסום הטכנולוגיים (קול, דפוס, תמונה, סרט או אחר), המשמשים באינטרנט כיום ולכל זמן. השימוש בחומרים אלו בתשלום או באופן חופשי אם בבעלות האתר ואם בבעלות כל גורם אחר (צד שלישי), המאפשר שימוש ברשות לאתר ולגולשים/גולשות בו.
 
האתר, משמש כמקום אכסון למידע המתפרסם מעת לעת על ידי בעלי עניין שונים. אי לכך הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ו/או בכל מכשיר קצה שהוא, לרבות תוכנם,השפעתם על המחשבים של הגולשים באתר ולכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, לרבות תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. 
 
על עיצוב האתר וכלל המידע המופיע בו (למעט מידע לגביו אין הנהלת האתר מחזיקה בזכויות מכל סוג), חלים זכויות היוצרים והקניין הרוחני. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 
השירותים והתכנים אותם מעמיד האתר לרשות הגולשים/גולשות, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). אי לכך, לא תהיה לך כל תביעה, טענה ודרישה מכל סוג בגין רמת השירותים, אופיים, מגבלותיהם או אחר. כמו כן, אין הנהלת החברה אחראית לנזק מכל סוג העלול להיגרם למכשיר הקצה (מחשב, סלולאר, או אחר), בשל השימוש באתר וכך לגבי השפעות ותגובות מן החומר המתפרסם באתר. כל שימוש באתר הנו באחריות הגולשים/גולשות בו.
 
הנהלת האתר, רשאית לערוך באתר שינויים (עיצוב, תוכן ואחר). הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר. לנזקים מכל סוג לרבות כשלים בתוכנה או בחומרה, קלקולים ותקלות בשרתי האתר או בקווי התקשורת, לא תשא הנהלת האתר באחריות מכל סוג ולה יהיה בהם כדי לתבוע את הנהלת האתר לגבי כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 
הנהלת האתר, תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי הוראות כל דין או הסכם, ולרבות על פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית וכן אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים). במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך, ככל שמצויים בידה, בהתאם להוראות כל דין.
 
הנהלת האתר, רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות, ככל ותבחר לעשות כן, על פי שיקול דעתה המלא. החברה תהא רשאית להעביר למפרסמים מידע בקשר עימך, לרבות מידע שעלול לזהותך באופן אישי, על פי שיקול דעתה.

תנאי שימוש באתר
bottom of page